Hrvatsko društvo željezničkih inženjera je strukovna udruga koja se zalaže za afirmaciju željeznice kao ekološki prihvatljivog, energetski učinkovitog, konkurentnog i sigurnoga prometnog sustava. Izdajemo jedini stručni časopis željezničke tematike u Hrvatskoj te licenciramo inženjere za zvanje EURAIL-ING.

Hrvatsko društvo željezničkih inženjera je strukovna udruga koja se zalaže za afirmaciju željeznice kao ekološki prihvatljivog, energetski učinkovitog, konkurentnog i sigurnoga prometnog sustava. Izdajemo jedini stručni časopis željezničke tematike u Hrvatskoj te licenciramo inženjere za zvanje EURAIL-ING.

   

   

Uspostavljanje jedinstvenoga europskog željezničkog sustava dug je i složen proces koji slijedi direktive o interoperabilnosti transeuropskoga željezničkog sustava. Da bi se postigao krajnji cilj, potrebno je poštovati zahtjeve operabilnosti za pojedinačne infrastrukturne podsustave, a to je vrlo važno pri obnovi i modernizaciji postojećih pruga te gradnji novih. Sukladnosti  podsustava s pojedinim tehničkim specifikacijama interoperabilnosti ocjenjuju neovisna tijela za ocjenjivanje sukadnosti, a jedno od njih je i tvrtka Q Techna. O ocjenjivanju sukladnosti i izazovima s kojima se susreću dionici toga postupka razgovarali smo s Tomažom Motohom, ovlaštenim stručnjakom za provedbu ocjenjivanja sukladnosti iz slovenske tvrtke Q Techna.

Tko ocjenjuje sukladnosti s tehničkim specifikacijama interoperabilnosti?

Cilj europske politike željezničkoga prometa jest uspostaviti jedinstven željeznički sustav. Zato je Europska unija preko direktiva o interoperabilnosti transeuropskoga željezničkog sustava pokrenula postupak interoperabilnosti čija je uloga smanjenje i uklanjanje tehničkih prepreka kako bi se  uspostavile sigurne i neprekinute vožnje željezničkih vozila iz područja jedne države članice u drugu.

U sklopu tih direktiva izdano je više Tehničkih specifikacija za interoperabilnost – TSI, koje propisuju osnovne zahtjeve operabilnosti za pojedinačne željezničke podsustave, koje moraju ispunjavati svi dionici koji su izravno ili neizravno uključeni u proces obnove ili modernizacije željezničke infrastrukture.

U tome procesu jednu od najvažnijih uloga imaju tzv. tijela za ocjenjivanje sukladnosti, koja su prijavljena ili imenovana odnosno ovlaštena za provođenje ocjenjivanja i provjere sukladnosti i usklađenosti podsustava. Pritom je prijavljeno tijelo (engl. Notified Body – NoBo) ono koje ocjenjuje sukladnosti u skladu s odabranim TSI-om za koji ga je prijavila država članica, a imenovano tijelo (engl. Designated Body – DeBo) jest tijelo imenovano nakon što ga odredi država članica.

Zadaća prijavljenoga tijela jest neovisna provjera usklađenosti komponenti interoperabilnosti ili prikladnosti za uporabu te ocjenjivanje podsustava ili dijelova željezničkih podsustava.

Prijavljeno tijelo (NoBo) jest pravna osoba koju je država članica prijavila na temelju ispunjavanja propisanih zakonskih uvjeta i kriterija. U sklopu te prijave to tijelo ovlašteno je za ocjenjivanje sukladnosti komponenti interoperabilnosti ili prikladnosti za uporabu te za provjeru podsustava ili dijelova podsustava u skladu s tehničkim specifikacijama interoperabilnsoti (TSI).

Koji sve željeznički podsustavi podliježu kontroli?

Prema Direktivi (EU) 2016/797 o interoperabilnosti, željeznički sustav čine podsustavi koji se dijele na strukturna i funkcionalna područja. Prijavljeno tijelo provodi ocjenjivanje prema podjeli podsustava, i to za infrastrukturu, elektroenergetski podsustav, prometno-upravljački i signalno-sigurnosni podsustav na pruzi, prometno-upravljački i signalno-sigurnosni sustav na vozilu te željeznička vozila.

Kada sve treba ocjenjivati sukladnosti na željeznici?

Sukladnosti ocjenjuje podnositelj zahtjeva kako bi dokazao da su ispunjeni zahtjevi mjerodavnih propisa Europske unije i svih relevantnih nacionalnih pravila države članice koja se odnose na pojedini podsustav te da se za željeznički podsustav može izdati odobrenje za puštanje u uporabu. U pravilu, odobrenje za puštanje u uporabu infrastrukturnih podsustava, koje izdaje nacionalno tijelo za sigurnost (u Hrvatskoj je to Agencija za sigurnost željezničkog prometa), potrebno je pri svakoj novogradnji, obnovi i modernizaciji željezničke pruge te pri puštanju pojedinoga dijela podsustava na tržište.

Koraci EZ provjere podsustava ovise o postupku (modulu) ocjenjivanja sukladnosti, kako je to navedeno u pojedinačnim TSI-ovima i Odluci Komisije 2010/713 / EU.

Kod podsustava infrastrukture ocjenjivanje sukladnosti može se dijeliti u različite faze. Podnositelj zahtjeva može odvojeno naručiti provjeru projekta i provjeru podsustava prije puštanja u promet. U svakome slučaju naručitelj treba prikupiti svu potrebnu projektnu dokumentaciju, dokumentaciju o mogućim odstupanjima od primjene TSI-a, posebnih zahtjeva i alternativnih rješenja. Prije puštanja u promet naručitelj je obvezan ishoditi EZ izjavu o sukladnosti svih interoperabilnih sastavnih dijelova koji se ugrađuju u predmetni podsustav. Prijavljeno tijelo provjerava i potvrđuje da je podsustav usklađen s relevantnim tehničkim specifikacijama za interoperabilnost (TSI) te priprema Privremenu izjavu o provjeri (engl. Intermediate Statement of Verification – ISV) za svaku međufazu provjere ili potvrde o ovjeri. Podnositelj zahtjeva sastavlja EZ izjavu o provjeri podsustava, odnosno podnositelj zahtjeva isključivo pod svojom odgovornošću izjavljuje da je predmetni podsustav podvrgnut odgovarajućim postupcima provjere te da ispunjava zahtjeve mjerovanih propisa Europske unije i svakog mjerodavnog nacionalnog pravila. EZ izjavu o provjeri podsustava i prateću dokumentaciju ovjerava podnositelj zahtjeva.

Kako izgleda tipičan postupak ocjenjivanja sukladnosti?

Općenite informacije o postupku ocjenjivanja suklanosti podnositelj zahtjeva može pronaći na službenoj mrežnoj stranici www.qtechna.si. Na zahtjev tvrtka Q Techna, e-poštom, telefonski ili na sastanku, pruža opće informacije o postupku ocjenjivanja sukladnosti te pripadajućim pravilima i kriterijima. Prije nego što sklope ugovorne obveze Q Techna u svojstvu prijavljenoga tijela i podnositelj zahtjeva moraju održati informativni sastanak na kojemu će podnositelj zahtjeva opisati svoj predmet za koji želi dobiti potvrdu o sukladnosti ili potvrdu o provjeri te će se potom odrediti odgovarajući modul ocjenjivanja sukladnosti.

Nakon pregleda obveza prijavljeno tijelo i podnositelj zahtjeva potpisuju ugovor te podnositelj zahtjeva na početku postupka ocjenjivanja dostavlja svu potrebnu dokumentaciju.

Zadaća prijavljenoga tijela počinje u fazi projektiranja i pokriva cijelo razdoblje proizvodnje do faze odobrenja, prije nego što se podsustav stavi na tržište ili pusti u upotrebu. NoBo provodi postupke ocjenjivanja sukladnosti u skladu s propisanim zahtjevima TSI-a prema pripadajućemu modulu. Osnovni alat za evidentiranje rezultata ocjenjivanja sukladnosti jesu kontrolne liste, a prijavljeno tijelo u izvješću, uz ostale opće podatke, daje i rezultat ocjene sukladnosti projekta. Kada je rezultat ocjene sukladnosti pozitivan, prijavljeno tijelo podnositelju zahtjeva izdaje potvrdu koja odgovara odabranome modulu. Potvrda je popraćena dokumentacijom pod nazivom »NOBO-file«. Na temelju ispostavljene potvrde podnositelj zahtjeva sastavlja EZ izjavu o verifikaciji podsustava.